Contacteer ons
Contacteer ons

Algemene voorwaarden

Onze servicehelden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van BV Windocare, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1111 en met ondernemingsnummer 0726.407.858 (hierna “Windocare”) met iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen aankoopt dan wel diensten bestelt bij Windocare (hierna de “Klant”), tenzij de Klant kan aantonen dat hij geen kennis kon hebben van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, minstens behouden zij hun aanvullende werking.
 2. Door een overeenkomst aan te gaan met Windocare, erkent de Klant de huidige algemene voorwaarden te hebben ontvangen en gelezen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2 – Offerte en prijzen

 1. De goederen en diensten zoals aangeboden in de offerte zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt aan de voorwaarden die gelden op het ogenblik van de offerte. Offertes blijven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, één maand geldig na ontvangst door de Klant. Windocare is gerechtigd op eigen initiatief de offerte te wijzigen en aan te passen zolang er geen overeenkomst tot stand kwam. Ingeval Windocare op verzoek van de Klant of volgens de normale gebruiken meerwerken dient uit te voeren, zal dat gebeuren in regie aan de op dat ogenblik geldende tarieven. Meerwerken worden aangerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen. Door de Klant gevraagde wijzigingen tijdens de montage- of plaatsingswerkzaamheden buiten de verantwoordelijkheid van Windocare alsook omslachtige en/of bijkomende interventies worden in ieder geval beschouwd als meerwerken en zullen worden aangerekend aan het geldende uurtarief.
 2. De offerte bevat een volledige omschrijving van de aangeboden goederen en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de offerte door de Klant mogelijk te maken.
 3. De prijzen die worden vermeld zijn inclusief btw en andere heffingen. Wanneer na de totstandkoming van de overeenkomst heffingen zouden worden ingevoerd, vallen die heffingen eveneens ten laste van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Windocare behoudt zich het recht voor om de prijs te verbeteren in geval van een materiële fout.
 4. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd in geval van een (i) een aantoonbare stijging van de (grondstof)prijzen met meer dan 10%; of (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde goederen of diensten.
 5. Indien de leveringsplaats en/of plaatsingsomstandigheden met betrekking tot de levering van de goederen of het leveren van de diensten wijzigen op verzoek van de Klant, of indien de Klant daartoe onjuiste of onvolledige informatie heeft bezorgd, is Windocare gerechtigd om kosten en meerwerken die voortvloeien uit een dergelijke wijziging of onjuiste informatie aan te rekenen aan de Klant, die dat aanvaardt.

Artikel 3 – Levering

 1. De Klant is verplicht om de door Windocare aangeboden goederen en diensten op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en daarvoor de nodige ruimte te voorzien, zodat de goederen kunnen worden geleverd en in voorkomend geval geplaatst of gemonteerd. Windocare behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen en plaatsingen te doen, die eventueel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.
 2. De Klant is op eigen kosten verantwoordelijk voor de volgende zaken: (a) De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.); (b) Een droge en propere ondergrond en hygiënische omgeving; (c) Vrije toegang tot alle noodzakelijke onderdelen van het gebouw; (d) Terbeschikkingstelling van licht, elektriciteit en water; (e) Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen in de onmiddellijke nabijheid van waar door Windocare wordt gewerkt; (f) De steigerbouw voor werkzaamheden van 3 meter of hoger; (h) Een goede bereikbaarheid van het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd met inbegrip van voldoende parkeerruimte; (i) Het naleven van alle mogelijke maatregelen die van overheidswege zouden worden opgelegd. Indien zou blijken dat de hoger vermelde zaken niet of onvoldoende ter beschikking zijn of worden nageleefd, behoudt Windocare zich het recht voor haar eigen verbintenissen op te schorten of te annuleren, in welk geval de reeds gemaakte kosten met inbegrip van verplaatsingskosten aan de Klant zullen worden aangerekend.
 3. Leveringstermijnen die worden aangegeven zijn louter indicatief en verbinden Windocare niet. Windocare streeft ernaar alle bestellingen van goederen en/of diensten zo snel mogelijk te behandelen. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte en het afsluiten van de overeenkomst (i) redelijkerwijze onvoorzienbaar waren (ii) onvermijdbaar zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, (iii) die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins tijdelijk of definitief onmogelijk maken, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht.
 4. Overschrijding van de levertermijn kan nooit, ook niet na ingebrekestelling, aanleiding geven tot schadevergoeding in hoofde van de Klant.

Artikel 4 – Betaling

 1. Alle betalingen dienen in principe contant te gebeuren onmiddellijk na uitvoering van de diensten via Bancontact-overschrijving, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij niet-tijdige (of niet-volledige) betaling is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten aan de wettelijke intrestvoet op het openstaande factuurbedrag verschuldigd. Bovendien is de Klant in dat geval een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd aan Windocare met een minimum van 75 euro per factuur. Die interesten en schadevergoeding gelden mutatis mutandis in het voordeel van de consument in relatie tot openstaande bedragen door Windocare aan de consument verschuldigd.
 3. Laattijdige, onvolledige of niet-betaling van een vervallen factuur, brengt van rechtswege de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de Klant.
 4. Bij niet of niet-tijdige betaling van een factuur behoudt Windocare zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen en werkzaamheden te schorsen en dat zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding voor de Klant.
 5. Klachten op een door Windocare aan de Klant gezonden betalingsverzoek/factuur dienen schriftelijk en onder opgave van redenen aan Windocare te worden meegedeeld en dienen door Windocare binnen de zeven dagen na de factuurdatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Windocare aansprakelijk zou worden gesteld voor enige directe schade, dan kan zij maar gehouden zijn tot een schadevergoeding die niet meer bedraagt dan maximaal het factuurbedrag, waarvan de opdracht deel uitmaakt. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Windocare in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 2. De totale aansprakelijkheid van Windocare en van haar aangestelden wordt te allen tijde beperkt tot 750 euro per schadegeval, tenzij de aansprakelijkheid van Windocare en/of haar aangestelden voortvloeit uit bedrog, intentionele fout of grove schuld.
 3. Windocare is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Onder gevolgschade wordt alleszins ook verstaan eventuele schade aan muren of stucwerk die – gelet op de aard van de te verrichten diensten – voorzienbaar/onvermijdelijk was. Windocare is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan gebrekkige dienstverlening, maar ook door een fout of nalatigheid van de Klant of van een persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is.
 4. Windocare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Windocare is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor Windocare kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6 – Voortijdige beëindiging

Indien één partij een bestelling of een opdracht annuleert, is de andere partij gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de (rest)waarde van de overeenkomst (hetgeen door de partijen wordt beschouwd als een correcte vergoeding van de vaste kosten en de winstderving). In geval van een voortijdige beëindiging door de Klant wordt de overeengekomen schadevergoeding vermeerderd met de prijs van de reeds uitgevoerde werken en de factuurprijs van de reeds door Windocare specifiek voor de geannuleerde overeenkomst bestelde materialen en dat onverminderd het recht van elke partij om een hogere schade te bewijzen.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en bevoegde rechters

 1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.
 2. Eventuele geschillen worden uitsluitend behandeld door de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt dan wel door de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, tenzij de Klant een consument is, in welk geval deze geschillen uitsluitend worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement van de woonplaats van de consument.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram